از سفارش شما متشکریم!

.لطفا برای محصولات با انتقال بانک به حساب ما پرداخت کنید
یک محصول - 83 یورو
دو محصول - 149 یورو
سه محصول - 209 یورو
چهار محصول - 289 یورو
پنج محصول- 359 یورو
شش محصول - 429 یورو
دوازده محصول - 519 یورو
.حمل و نقل استاندارد رایگان است
هزینه حمل و نقل اکسپرس 18 یورو.
IBAN: SK6883300000002800911602
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
اگر در اروپا نیستید، جزئیات دیگر را پر کنید:
شرکت: SOULI Company s.r.o
خیابان: J. Vojtassaka 3148/8
کد پستی: 01008
شهر: Zilina
کشور: Slovakia
مرجع پرداخت 1: نام، نام خانوادگی شما
مرجع پرداخت 2 (در صورت وجود): آدرس
وقتی پرداخت شما را دریافت میکنیم، محصولات ارسال میشوند.
اگر سوالی دارید لطفا به info@stimulant.cz بنویسید.